• Home
 • Find Stores

Enter your Keyword

Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทควิกโคท โปรดักส์ จำกัด  และบริษัทในกลุ่ม

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์สำเร็จรูปตราลูกดิ่ง และจิงโจ้ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมกับบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม ดังต่อไปนี้

 1.    ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ซึ่งหมายถึงพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างงานแบบระบุระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา พนักงานชั่วคราว และผู้รับเหมา รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามบริษัท

 1.    คำนิยาม

2.1.    “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

2.2.    “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

2.3.    “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

2.4.    “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.5.    “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.6.    “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 1.    การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

3.1.    บริษัทจะดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท เท่านั้น

3.2.    บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท กรณีที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญํติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

 1.    วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

4.1.    บริษัทจะดำเนินการเก็บรวมรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

4.2.    บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เว้นแต่

(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

(2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1.    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1.    บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้

5.2.    บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

5.3.    บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

 1.    การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1.    บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.2.    บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ

 1.    สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1.    สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

7.2.    สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

7.3.    สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคล

7.4.    สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

7.5.    สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล    ที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

7.6.    สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

7.7.    สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

 1.    การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน

 1.    ช่องทางการติดต่อบริษัท

แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

สำนักงานใหญ่ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด  เลขที่ 184 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  โทร 0-2408-9888 ต่อ 504  แฟกซ์ : 0-2408-9888 ต่อ 802

E-mail : HR.MGR@quickcoat.co.th

ประภารัตน์   สิริวัฒกานนท์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด 

นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายการใช้งานคุกกี้ของเราอยู่บนพื้นฐานของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเก็บรวมรวบ ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  โดยนโยบายการใช้งานคุกกี้นี้อธิบายวิธีการที่เรา พาร์ทเนอร์ และผู้ใช้ของเราใช้งานคุกกี้โดยเฉพาะ รวมถึงทางเลือกต่างๆ ที่ท่านสามารถใช้จัดการคุกกี้ได้ คุกกี้คืออะไร คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งจัดเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลตัวอักษรในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณอื่นๆ ของท่านเมื่อมีการโหลดเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์ คุกกี้ได้รับการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อ “จดจำ” ตัวตนและการกำหนดค่าการทำงานของท่าน ไม่ว่าสำหรับการเข้าชมเพียงครั้งเดียว (โดยใช้ “คุกกี้แบบชั่วคราว”) หรือการเข้าชมซ้ำหลายครั้ง (โดยใช้ “คุกกี้แบบถาวร”) ประเภทของคุกกี้ เราใช้คุกกี้ 4 ประเภทในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการใช้งานคุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถบอกความเป็นตัวตนของท่านได้
 • คุกกี้ประเภทจำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ประเภทนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์ของเราอย่างมาก เนื่องจากคุกกี้ประเภทนี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการใช้ของท่าน รองรับโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์ที่มีการแสดงผล รวมถึงมอบประสบการณ์ใช้งานที่สม่ำเสมอในระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ประเภทนี้คงอยู่จนกระทั่งการเข้าชมของท่านสิ้นสุดลง
 • คุกกี้เพื่อการวิเคาระห์ / วัดผลการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถติดตามผลการทำงานของเว็บไซต์โดยวัดจากจำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์และจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซ้ำกัน บริการวิเคราะห์เว็บไซต์เป็นการดำเนินการเพื่อวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ และเราใช้ข้อมูลนั้นเพื่อยกระดับประสบการ์ของผู้ใช้หรือค้นหาว่าส่วนใดของเว็บไซต์ทีอาจต้องมีการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะไม่ได้รับการเปิดเผย (กล่าวคือ ข้อมูลนั้นไม่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน และไม่ได้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล) และใช้เพื่อจุดประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
 • คุกกี้เพื่อการใช้งาน คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถจดจำท่านได้เมื่อท่านเข้ามาชมเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไป ข้อมูลที่เก็บในลักษณะนี้จึงทำให้เราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความต้องการของท่านได้ รวมถึงมอบท่านสมบัติที่มีประสิทธิภาพและมีท่านลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเข้าชมของท่าน ข้อมูลดังกล่าวที่เก็บรวมรวบโดยคุกกี้ประเภทนี้โดยปกติแล้วจะได้รับการปกปิดตัวตน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถระบุตัวตนของท่านเป็นรายบุคคลได้
 • คุกกี้เพื่อการกำหนดโฆษณา / เลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรม คุกกี้ประเภทนี้จะได้รับการติดตั้งลงในอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าชมหน้าเว็บไซต์และลิงค์ที่ท่านเข้าชมและติดตาม ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และการทำโฆษณาของเราเพื่อให้ตรงกับความสนใจของท่าน
คุกกี้ประเภทจำเป็นอย่างยิ่ง ควรมีการเปิดใช้งานตลอดเวลาเพื่อให้เราสามารถเก็บข้อมูลการตั้งค่าที่ท่านเลือกได้ เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและตรงกับความต้องการของท่านมากกว่าเดิม ข้อมูลคุกกี้ได้รับการจัดเก็บอยู่ในเบราว์เซอร์ของท่าน มีการทำงานอย่างเช่น แสดงตัวเลือกที่ปรับแต่งไว้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไป และให้ข้อมูลเชิงลึกว่าส่วนใดของเว็บไซต์เป็นส่วนที่ท่านสนใจและรู้สึกว่ามีประโยชน์มากที่สุด [cookie_audit columns=”cookie,description” heading=”The below list details the cookies used in our website.”] ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม คุกกี้ทุกประเภทยกเว้นคุ้กกี้ประเภทจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะถูกลบอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดการชมเว็บไซต์ จะมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมเป็นเวลา 365 วันนับแต่วันที่คุกกี้ถูกเก็บรวบรวม ทั้งนี้ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท การปิดใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดและวิธีปิดการใช้งานคุกกี้หน้าถัดไป.)
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม > การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน “ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย” ให้คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์
 5. คลิกคุกกี้ > ดูคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด > นำออกทั้งหมด
 6. ยืนยันโดยคลิกล้างทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจำเป็นต้องมีการใช้งานคุกกี้ หากท่านปิดการทำงานของคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น