• Home
 • Find Stores

Enter your Keyword

Work with us

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
กับครอบครัวควิกโคท

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายกลุ่มวัสดุก่อสร้าง หรือมีประสบการณ์ผู้แทนขายโครงการ หรือร้านค้าเอเย่นต์
 • บุคลิกดี มีทักษะในการสื่อสารนำเสนอที่ดี
 • รักงานบริการ มี Service mind
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใช้งาน
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

ลักษณะงาน:

 • วางแผนการขาย / เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและแก้ไขปัญหา / ปิดการขาย
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
 • ผลักดันการขายสินค้าให้กับโครงการก่อสร้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และ ติดตามทวงถามการชำระค่าสินค้า
 • ทำรายงานการขายและการเข้าพบลูกค้า

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ( นนทบุรี )

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในงานบริการ ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ ด้านวัสดุก่อสร้างจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ รักงานบริการ มี Service mind

ลักษณะงาน:

 • นำเสนอขายปูนซีเมนต์สำเร็จรูปแบรนด์ลูกดิ่ง & จิงโจ้
 • ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าและการจัดเรียงสินค้า
 • ดูแลและรับผิดชอบสต๊อกสินค้าให้เรียบร้อย
 • ทำรายงานการขายสินค้าให้กับผู้บังคับบัญชา

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 3 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : กทม. / อยุธยา / เชียงใหม่ ประจำที่ละ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัย สามารถใช้โปรแกรม Microsofe Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีความรู้ด้าน ระบบงานคุณภาพ ISO 9001 / ISO45001 / ISO14001

ลักษณะงาน:

 • วางแผนและตรวจสอบสภาพการทำงานและวิธีการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
 • นำเสนอแผนและดำเนินการปรับปรุงกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับกฏหมายความปลอดภัย
 • จัดทำแผนและติดตามการฝึกอบรมตามที่กฏหมายกำหนด
 • จัดทำแผนและดำเนินการส่งเอกสารรายงานต่อหน่วยงานราชการตามกฏหมาย
 • สอบสวนอุบัติเหตุจากการทำงานและนำเสนอวิธีการแก้ไข และป้องกัน
 • กำหนดและควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ทุกตำแหน่ง
 • อบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในโรงงาน
 • จัดทำ บันทึก การสั่งซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน ต่อผู้บังคับบัญชา

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สาขาราชบุรี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ เชื่อม ตัดเหล็กด้วยแก๊ส กลึง ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเข้ากะได้ เปลี่ยนกะทุก ๆ 2 สัปดาห์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทนสูง ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

ลักษณะงาน:

 • ดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตามแผน
 • ดำเนินการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ
 • ดำเนินการงานด้านบริการที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำบันทึกขอเบิกวัสดุอุปกรณ์การทำงาน
 • บันทึกการปฏิบัติงานงานประจำวัน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : หลายอัตรา

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สาขาราชบุรี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเข้ากะได้ เปลี่ยนกะทุก ๆ 2 สัปดาห์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทนสูง ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

ลักษณะงาน:

 • ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน
 • ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ
 • ดำเนินการงานด้านบริการที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำบันทึกขอเบิกวัสดุอุปกรณ์การทำงาน
 • บันทึกการปฏิบัติงานงานประจำวัน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : หลายอัตรา

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สาขาราชบุรี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้านงานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015
 • สามารถใช้เครื่องเจียรมือ และเครื่องไสแนวนอน เครื่องเจาะแนวตั้งได้
 • สามารถตั้งศูนย์เครื่องจักรได้
 • สามารถใช้เครื่องวัดทางกลได้
 • สามารถอ่านแบบทางวิศวกรรมได้
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะผู้นำ บริหารงานในทีมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • เป็นผู้มีความรับผิดชอบในงานเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsofe Office ที่เกี่ยวข้องในสายงานได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน:

 • วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัท
 • จัดทำมาตรฐานงานวิศวกรรมในโรงงาน
 • จัดทำมาตรฐานอะไหล่ และ Spare part เครื่องจักรต่าง ๆ
 • จัดทำมาตรฐานการซ่อมบำรุง
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และทำการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้กลับมาพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 • บริหารงานตามระบบงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
 • ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 อัตรา

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สาขาราชบุรี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้านงานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015
 • สามารถแก้ไข PLC Program เบื้องต้นได้
 • สามารถสอบเทียบระบบโปรแกรมเครื่องชั่งได้
 • สามารถ Wiring สายไฟ และต่อวงจรไฟฟ้าได้
 • สามารถติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Pneumatics และซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
 • สามารถใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้าได้
 • สามารถอ่านแบบ single line diagramได้
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะผู้นำ บริหารงานในทีมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • เป็นผู้มีความรับผิดชอบในงานเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsofe Office ที่เกี่ยวข้องในสายงานได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน:

 • วางแผนการซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • จัดทำแผนการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องจักร อุปกรณ์ และ ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เมื่อพบการชำรุด หรือ เสียหาย ตามที่มีการร้องขอ
 • จัดทำประวัติการซ่อมบำรุง และ การซ่อมแซม
 • นำเสนอซื้อ ครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ อะไหล่ต่างๆ ที่จำเป็น จัดเก็บ และ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • บริหารงานตามระบบงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
 • ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 อัตรา

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สาขาราชบุรี

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการ ในสายงานงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะผู้นำ บริหารงานในทีมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีใบรับรองประกอบวิชาชีพฯ ระดับภาคี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน:

 • ควบคุมดูแลและบริหารงานด้านวิศวกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัท
 • ปฏิบัตงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 อัตรา

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สาขาราชบุรี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรู้ ด้านงานก่อ งานฉาบ ได้ดีพอควร
 • มีความอดทน สู้งาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

ลักษณะงาน:

 • ออกงานสาธิตร่วมกับทีมงานเทคนิคบริการ
 • ฉาบทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าออกสู่หน้างานได้โดยไม่มีปัญหากลับมา
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ( นนทบุรี )