skip to Main Content

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทควิกโคท โปรดักส์ จำกัด  และบริษัทในกลุ่ม

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์สำเร็จรูปตราลูกดิ่ง และจิงโจ้ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมกับบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม ดังต่อไปนี้

 1.    ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ซึ่งหมายถึงพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างงานแบบระบุระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา พนักงานชั่วคราว และผู้รับเหมา รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามบริษัท

 1.    คำนิยาม

2.1.    “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

2.2.    “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

2.3.    “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

2.4.    “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.5.    “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.6.    “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 1.    การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

3.1.    บริษัทจะดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท เท่านั้น

3.2.    บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท กรณีที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญํติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

 1.    วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

4.1.    บริษัทจะดำเนินการเก็บรวมรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

4.2.    บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เว้นแต่

(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

(2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1.    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1.    บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้

5.2.    บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

5.3.    บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

 1.    การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1.    บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.2.    บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ

 1.    สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1.    สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

7.2.    สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

7.3.    สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคล

7.4.    สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

7.5.    สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล    ที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

7.6.    สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

7.7.    สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

 1.    การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน

 1.    ช่องทางการติดต่อบริษัท

แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

สำนักงานใหญ่ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด  เลขที่ 184 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  โทร 0-2408-9888 ต่อ 504  แฟกซ์ : 0-2408-9888 ต่อ 802

E-mail : HR.MGR@quickcoat.co.th

ประภารัตน์   สิริวัฒกานนท์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด 

นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายการใช้งานคุกกี้ของเราอยู่บนพื้นฐานของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเก็บรวมรวบ ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  โดยนโยบายการใช้งานคุกกี้นี้อธิบายวิธีการที่เรา พาร์ทเนอร์ และผู้ใช้ของเราใช้งานคุกกี้โดยเฉพาะ รวมถึงทางเลือกต่างๆ ที่ท่านสามารถใช้จัดการคุกกี้ได้ คุกกี้คืออะไร คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งจัดเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลตัวอักษรในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณอื่นๆ ของท่านเมื่อมีการโหลดเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์ คุกกี้ได้รับการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อ “จดจำ” ตัวตนและการกำหนดค่าการทำงานของท่าน ไม่ว่าสำหรับการเข้าชมเพียงครั้งเดียว (โดยใช้ “คุกกี้แบบชั่วคราว”) หรือการเข้าชมซ้ำหลายครั้ง (โดยใช้ “คุกกี้แบบถาวร”) ประเภทของคุกกี้ เราใช้คุกกี้ 4 ประเภทในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการใช้งานคุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถบอกความเป็นตัวตนของท่านได้
 • คุกกี้ประเภทจำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ประเภทนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์ของเราอย่างมาก เนื่องจากคุกกี้ประเภทนี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการใช้ของท่าน รองรับโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์ที่มีการแสดงผล รวมถึงมอบประสบการณ์ใช้งานที่สม่ำเสมอในระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ประเภทนี้คงอยู่จนกระทั่งการเข้าชมของท่านสิ้นสุดลง
 • คุกกี้เพื่อการวิเคาระห์ / วัดผลการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถติดตามผลการทำงานของเว็บไซต์โดยวัดจากจำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์และจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซ้ำกัน บริการวิเคราะห์เว็บไซต์เป็นการดำเนินการเพื่อวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ และเราใช้ข้อมูลนั้นเพื่อยกระดับประสบการ์ของผู้ใช้หรือค้นหาว่าส่วนใดของเว็บไซต์ทีอาจต้องมีการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะไม่ได้รับการเปิดเผย (กล่าวคือ ข้อมูลนั้นไม่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน และไม่ได้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล) และใช้เพื่อจุดประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
 • คุกกี้เพื่อการใช้งาน คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถจดจำท่านได้เมื่อท่านเข้ามาชมเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไป ข้อมูลที่เก็บในลักษณะนี้จึงทำให้เราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความต้องการของท่านได้ รวมถึงมอบท่านสมบัติที่มีประสิทธิภาพและมีท่านลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเข้าชมของท่าน ข้อมูลดังกล่าวที่เก็บรวมรวบโดยคุกกี้ประเภทนี้โดยปกติแล้วจะได้รับการปกปิดตัวตน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถระบุตัวตนของท่านเป็นรายบุคคลได้
 • คุกกี้เพื่อการกำหนดโฆษณา / เลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรม คุกกี้ประเภทนี้จะได้รับการติดตั้งลงในอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าชมหน้าเว็บไซต์และลิงค์ที่ท่านเข้าชมและติดตาม ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และการทำโฆษณาของเราเพื่อให้ตรงกับความสนใจของท่าน
คุกกี้ประเภทจำเป็นอย่างยิ่ง ควรมีการเปิดใช้งานตลอดเวลาเพื่อให้เราสามารถเก็บข้อมูลการตั้งค่าที่ท่านเลือกได้ เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและตรงกับความต้องการของท่านมากกว่าเดิม ข้อมูลคุกกี้ได้รับการจัดเก็บอยู่ในเบราว์เซอร์ของท่าน มีการทำงานอย่างเช่น แสดงตัวเลือกที่ปรับแต่งไว้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไป และให้ข้อมูลเชิงลึกว่าส่วนใดของเว็บไซต์เป็นส่วนที่ท่านสนใจและรู้สึกว่ามีประโยชน์มากที่สุด

The below list details the cookies used in our website.

CookieDescription
_fbpThis cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.
_gaThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gatThis cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites.
_gcl_auProvided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services.
_gidInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
cookielawinfo-checkbox-advertisementSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the “Advertisement” category .
cookielawinfo-checkbox-analyticsSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the “Analytics” category .
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.
cookielawinfo-checkbox-necessarySet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the “Necessary” category .
cookielawinfo-checkbox-othersSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category “Others”.
cookielawinfo-checkbox-performanceSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category “Performance”.
CookieLawInfoConsentRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
elementorThis cookie is used by the website’s WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.
frFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
IDEGoogle DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile.
PHPSESSIDThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users’ unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
test_cookieThe test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user’s browser supports cookies.
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม คุกกี้ทุกประเภทยกเว้นคุ้กกี้ประเภทจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะถูกลบอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดการชมเว็บไซต์ จะมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมเป็นเวลา 365 วันนับแต่วันที่คุกกี้ถูกเก็บรวบรวม ทั้งนี้ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท การปิดใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดและวิธีปิดการใช้งานคุกกี้หน้าถัดไป.)
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม > การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน “ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย” ให้คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์
 5. คลิกคุกกี้ > ดูคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด > นำออกทั้งหมด
 6. ยืนยันโดยคลิกล้างทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจำเป็นต้องมีการใช้งานคุกกี้ หากท่านปิดการทำงานของคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น