• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

Quick Coat Town Hall 2019

ครั้งแรกสำหรับ Meeting ส่งท้ายปี “TOWN HALL” คือ การสื่อการจากผู้บริหารถึงพนักงานทุกฝ่าย เวทีที่ต้องการจะสื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร และยังรวมถึงการพูดคุยในส่วนงานทุกฝ่าย ทุกแผนก ในเรื่องของการวางแผนและสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในปี 2020 ด้วย ไม่ใช่แค่ผุ้บริหารจะสื่อสารอย่างเดียว ในเวทีนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ทุกฝ่าย ได้แสดงความคิดเห็น แนะนำ ซักถามทุกข้อสงสัย อีกด้วย ถือเป็น meetingที่เรียกรอยยิ้มและสร้างความประทับใจของพนักงานทุกคนได้เป็นอย่างดี

Related Articles