• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

“ฝึกสติ เจริญภาวนา” สวัสดิการพิเศษของ ควิกโคท ให้พนักงานได้เข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดผาณิตาราม จ.ฉะเชิงเทรา

            บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด สนับสนุนให้พนักงานได้ “ฝึกสติ เจริญภาวนา ” โดยกิจกรรมนี้ เป็นการไปเข้าร่วมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ คือการ นั่งสมาธิ เดินจงกรม เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และการฝึกจิต เป็นระยะเวลา 7 วัน 6 คืน ณ หอปฏิบัติธรรม วัดผาณิตาราม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้เกิดความสงบในจิตใจ เสริมสร้างสติ และสมาธิ ปิดวาจา อยู่กับตัวเอง และอยู่กับปัจจุบัน

            ซึ่งการปฏิบัตินี้สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน ได้อย่างดีและส่งผลดีให้กับงาน ทำให้งานที่ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด กิจกรรมนี้จัดขึ้นในทุก ๆ ปี ถือเป็นการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานอย่างยั่งยืน

Related Articles