• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

โครงการ ซ่อม สร้าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ปูนลูกดิ่ง ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล อบรมโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (กิจกรรมการฉาบปูนสไตล์ ลอฟท์) ให้กับนักเรียนนักศึกษา ตามอัตลักษณ์วิทยาลัย “สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ” ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

Related Articles