• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ปูนลูกดิ่ง พาคู่ค้าVIP ฉีดวัคซีน Sinopharm ป้องกันโควิด-19

ปูนลูกดิ่ง พาคู่ค้าระดับVIP เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinopharm เพื่อป้องกันโควิด-19  โดยบริษัทฯเป็นผู้จัดหาวัคซีนและอำนวยความสะดวกให้กับคู่ค้าทั้ง 26 ท่านพร้อมครอบครัว

เพราะคู่ค้าเปรียบเสมือนมิตรไมตรีที่ร่วมจับมือเดินหน้าไปด้วยกันอย่างยั่งยืน และเราเชื่อว่าวัคซีนคือเกราะป้องกันในการลดความเสี่ยงของโรคโควิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อทุกคนในขณะนี้

ปูนลูกดิ่ง ขอส่งแรงใจให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี จิตใจแข็งแรง พร้อมผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

Related Articles