• Home
 • Find Stores

Enter your Keyword

News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับปูนมินิสกิมโค้ทไปทดลองใช้ฟรีถึงบ้าน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี-02
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม ตอบแบบสอบถามปูนมินิสกิมโค้ท 2 กก.
ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 64 – 16 พ.ย. 64
ดังต่อไปนี้
 1. จารุณี   ดาษดา
 2. จินตนาภรณ์   มะลัย
 3. ปุญญพัตน์   กลักเพชร
 4. ชนาธิป   ธนะรัช
 5. Mong   Jung
 6. นคเรศ   ปิ่นสกุล
 7. Pitchapa   Tothonglang
 8. เฉลิมขวัญ   มีดวง
 9. นุชจรีย์   พะเดอะ
 10. ศศิวิมล   พิริยะพิเศษพงศ์
 11. ทิพวรรณ   บางรัตน์
 12. แม่น้อง   ดาริน
 13. พรทิพย์  สละบุตร
 14. ณธิดา   แจ้ป้อม
 15. TJ   Thamonwan   Whan
 16. นิศา   ศรีสมพงษ์
 17. Wannapath   yingyoswongsakul
 18. ขาว   ใจดีมาด
 19. วนิษา   โม่ทอง
 20. เอ็ม   โซโซ
 21. ศุกล   เพชรแสงดี
 22. ก้องภพแย้มขจร
 23. มโนชา   แซ่โคว้
 24. Katika   Fongsai
 25. รุ่งนภา   จุฬามณี
 26. กิตติพงศ์   ตราชู
 27. Areewan   Yingyong
 28. สมหมาย   แป้นปราณีต
 29. Flower   Pink
 30. Raktikan   Wannawet
 31. พรกมล   เหล่าวิบูลย์ชัยกิจ
 32. นงคราญ   จันทร์แก้ว
 33. ภาวดี   เมตตาประคอง
 34. Zainab   Zakariya
 35. กษิเดช   ตรัยพัฒนากุล
 36. ชัยวิวัฒน์   ตรีวารี
 37. Kroranich   Lasa
 38. อิกลีมา   สาลา
 39. จักรกฤษณ์   จันทรส่อง
 40. กนกรัตน์   กุศลานุคุณ
 41. พิศมัย   สวนใหญ่
 42. เบญจมาภรณ์   แก้วไทรนันท์
 43. สมศักดิ์  หิรัญหลวง
 44. คณาธิป   ตติยะธนสาร
 45. อดิศร   ชินวิวัฒนกุล
 46. สัตยา   ชุมแกัว
 47. MuSlihah   Wateh
 48. สมบูรฌ์   แช่เล้า
 49. P’pek   Na   Ka
 50. พลอยชมพู   ทรงนุวัฒน์
 51. ศักดิ์นรินทร์   สำเภา
 52. Phumiphat   Rakthaisanthavee
 53. นรินทร์   วงศ์วัฒนันท์
 54. แอม   ไก่เขย่าหน้าอินเตอร์
 55. นายบวรเชษฐ์   กรนิธิพัฒน์
 56. Miss   Chotika   Somsri
 57. วิศรุต   กงมะณี
 58. ยุพา   ฝอยทอง
 59. รังสิมา   เปรมวรเวทย์
 60. Nok   Ladawan
 61. ศุกร์ใจ   บุญเต็ม
 62. Supawan   Samatthanawin
 63. GekTar   Pornpimon
 64. อิศรา   กุลพรศิริกุล
 65. Meaw   Sumitta
 66. ศรีสุรัตน์  เหลืองกิตติก้อง
 67. จันทร์เพ็ญ   เพียงตา
 68. อนันต์   โพธิ์งาม
 69. นุชนารถ   เทียมญาติ
 70. Chutamat   Wetsuwan
 71. Komon   Komon   Komon
 72. Wantana   Siriket
 73. ชนิสรา   สิงห์สอน
 74. คุณเล็ก   ชัยศิริ
 75. สิริพร   แก้วช่วย
 76. กัลยวรรชน์   ฤกษ์ตรี
 77. รุ่งทิวา   ชูโชติ
 78. อรัญญา   แสนทม
 79. Pattaravitchaya   Katram
 80. Nokjung   Assawa
 81. พรทิพย์   แซ่โง้ว
 82. สมฤดี   กอเซ็ม
 83. Pinpeth   Ka
 84. Parchaya   Phiwkiang
 85. มาวิกา   บุบผา
 86. วิมล   ศรีเมือง
 87. Pat   Pat   Phanat
 88. สมหฤทัย  กิมเสวก
 89. เมษา   นุชกลาง
 90. ธีระยุทธ   มนตรีไชย
 91. Sasiya   Spp
 92. ฤดีติ่มซำ   แก้วสีนวล.ปานอ่อน
 93. อาเต๋า   ปลาทูคะนอง
 94. ภาคิณ   ทองสูงเนิน
 95. Sutthida   Osatahanond
 96. สุดใจ   เพชรทอง
 97. Pisut   Kanobdee
 98. Finale   Parnward
 99. Phakamas   Bwy
 100. พลวัฒน์   แก้วอินต๊ะ
 101. พีระยุทธ   ตั้งจิตอารี
 102. ปูเปรี้ยว   ปากแดง
 103. Supat   Neamtong
 104. Salisa   Ph
 105. ฐิติรัตน์   ผ่องมณี
 106. Therdpong   Wongsuwan
 107. นุรวาตี   อารีย์สมาน
 108. เอ็มมี่   เอมิกา
 109. Chadawan   Siriwat
 110. สุจิตณา   หวังจิตต์
 111. มานพ   หัสสะครบุรี
 112. พนมเดช   ธนะบุญ
 113. จิรัชยา  ช่อนกระโทก
 114. เอกศักดิ์สิทธิ์   อวดห้าว
 115. Worada   Hassadacha
 116. วิภาพร   ฉุยเนย
 117. สุฑามาศ   นครศิลป์
 118. วิเชียร   แซ่เฮ้ง
 119. หนึ่งฤทัย   วุติยะตา
 120. Jutipuk   Malisorn   (กลอน)
 121. ธนากรครุฑไทย
 122. มะลิดา   แซ่เต๋ง
 123. Sitthichok   Srisangwan
 124. นายศราภัฐช์   ขำปลอด
 125. Nantawat   OrangeTeam
 126. นัฐวรรณ   นิ่มรักษ์
 127. วีณา   เอี่ยมอ่ำ
 128. นายธนากร   อุ่นอานนท์
 129. Varita   Chancherdchu
 130. Pijittar   Meesiliphan
 131. ภัคติชล   กองขาม
 132. ทัศนีย์   งามลาภ
 133. อดิศักดิ์   เเสนหอม
 134. ควรพร   ถิรเดชาภพ
 135. สุนิสา   เเก้วกัณหา
 136. นาย   วันชัย   รอดเกษม   อู่ช่างบิว
 137. Phantawee   Ontrakool
 138. Ittipon   Chutisakket
 139. เปิ้ล   ใต้เต็กตึ้ง   นครศรีธรรมราช
 140. สิทธิพล   พุมชูศรี
 141. จตุพล   คำหล้า
 142. ..เรืองรัตน์   เตชะวลีกุล
 143. Nichaphat   Suphaporn
 144. ปทุมพร   แสงสว่าง
 145. Natthanicha   S.   Kartoon
 146. รัตนา   สมจิตร
 147. Somsak   Pratancheewin
 148. Tanyaluk   Paha
 149. จอย   ภูผิวฟ้า
 150. Diri   Sen   Diri
 151. วิทยา   ฮังนนท์
 152. Unchalee   Nong   Jitngamkam
 153. Wirat   Khammoon
 154. นิตยา   ศรีจันทร์
 155. อํานาจ   เม่นเกิด
 156. มริษา   แก้ววิชิต
 157. ปรัชญา   จันทะปัดสา
 158. บิว   เฉยๆ   เฟี้ยวกว่าเยอะ
 159. ศิริรัตน์   แก้วอ่อน
 160. ธนัตพร   น้อยเลิศบุญ
 161. สรญา   แก้วสมนึก
 162. รัตนาภรณ์   ทองคำ
 163. จารุวรรณ   หมันหลิน
 164. รุจีระภา   จุ้ยเสือ
 165. ฮ่องเต้   น้อย
 166. วิโรจน์   ฤทธิบูรณ์
 167. Natthanan   Sub-anan
 168. Saowakon   Sritong
 169. วนชพร   อินทร์แก้ว
 170. ห่อนึ่งไก่   ไข่ต้ม
 171. อชิรณัญช์   ชวัลณัฐชยา
 172. สถิระ   สุทธิรัตน์
 173. สา   ชาลีการ์เด้น
 174. มานะ   กรองทอง
 175. นิตยา   สุคนธมาส
 176. วสันติพงศ์   สมบูรณ์
 177. พิมพ์ผกา   โต๊ะหลาง
 178. ชลดา   จีนเอม
 179. Chaiwat   Jariyasriviriyagul
 180. แต๊ก   ชาตรี
 181. ปานเทพ   มีแอ
 182. Rain   Ny
 183. ..สิราวรรณ   กำเนิดอินทร์
 184. Orrawan   Bunch
 185. เชาวลิต   ทิพย์เนตร
 186. สุมัธนา   เหมือนเผ่า
 187. Amarin   Boonhan
 188. Nay   Huafoo
 189. Phun   Phun
 190. อภิรักษ์   คำโพธิ์
 191. ธัญญาลักษณ์   ปิ่นประดับ
 192. Sakdichot   Thawornsiriwong
 193. ชัยยุทธ   แก้ววิเชึยร
 194. รุ่ง   เรืองทรัพย์
 195. สุทธิภัทร   สิงหรา
 196. อรุณรุ่ง   นพรัตน์
 197. Chaitad   Wanasbodee
 198. Thanathanee   Tone
 199. หนึ่งฤทัย  สินนะ
 200. Tananun   Da   Nanritanon
 201. สมกมล   สามสุวรรณ
 202. .ปลา   ตากลม
 203. Natthaya   Khemmarattiyakorn
 204. Khao   Kns   (กณิศา   หังสาจล   )
 205. จันทร์อมร   วงศ์สมบัติ
 206. โกวิท   ศรีด้วง
 207. อมร   บุญรอด
 208. Rusnanee   Ya-ngoh
 209. กะทิ   เด็กดอกไม้งาม
 210. ซูไรดา   มามะ
 211. Patcharee   Luglag
 212. สุพจน์   พิรักษา
 213. Piyapat   Nilsuphan
 214. นู๋   น้ำไงจะใครละ
 215. จันทิมา   สมรัตน์
 216. พัชรินทร์   พิณภ์โกศล
 217. Laam   Trirath
 218. Meng   Meng   Akhara
 219. สุปราณี   บ่งเทพ
 220. อังคณา   ตุลาธร
 221. พัชรี   ธนะโสภณ
 222. จินตนา   เจริญฤทธิ์
 223. จิ๊บ   น้ำฝน
 224. กัญญา   แซ่จิว
 225. อำนาจ   สืบสายลา
 226. อังก์ทศิลป์   ชนประเสริฐ
 227. กฤตย์   สิงห์หนูดำ
 228. Srisuwan   Porprie
 229. สุมลรัตน์   สมนางรอง
 230. MO   Uy
 231. โชติพัฒน์   อิทธิพัทธ์ุุกุล
 232. พรทิพย์   ชุมพร
 233. เอมิกา   อุปถัมภ์
 234. Tonkla   Phonlaboon
 235. เพรชน้อย   เอียดขวัญ
 236. Siriporn   Seechaona
 237. NonThawat   RungManee
 238. Kanyarat   Eiei
 239. มยุรฉัตร   ยอดดำเนิน
 240. นราทิพย์   ศรีประเสริฐ
 241. ยัยหมูอ้วน   กะ   นายตัวอ้วน
 242. Montree   Detbundankhun
 243. รวินท์
 244. กมลลักษณ์   เชาวพยัคฆ์
 245. จิระพงศ์   ศิริวรรณชนะ
 246. อธิวัฒน์   เมทากุล
 247. Rattanaporn   Tannarat
 248. ลักขณา   เกิดสาย
 249. บุญตา   อยู่ฉิม
 250. ลัดดา   ขาวบาง
 251. ดิเรก   นิ่มนุช
 252. ธนัญชัย   เถาหล้า
 253. พชร   ละอองฟอง
 254. วิชญ์   ทรัพย์   ไอที
 255. ธีรศักดิ์   เสงี่ยมอริยะบุตร
 256. อนันต์   ตาดทอง
 257. ปริยฉัตร   วรวงษ์
 258. Khunanon   Ketsuriuwong
 259. แสงเดือน   บานกลีบ
 260. นั่นแหละ   ตามนั้น
 261. พอแร้วว   เด็ด
 262. Vararat   Wattanawareekul
 263. Gran   Ph
 264. Nattapong   Nopapirakkul
 265. พัชรพงค์   /   ดวงใจ
 266. แท่ง   อ่อนละมุน(กัญญาทิพ   โสภณ)
 267. ธัญญลักษณ์   อินทะนะ
 268. สุภาณี   หอมหวล
 269. อโณทัย   วศินปริญญา
 270. ปราณี   กึกก้อง
 271. ถิรยศ   ฐานิตารมภ์
 272. Sorn   Sorn
 273. วารุลี   อุปถัมย์
 274. ศรราม   จาวรรณ์
 275. กนกนุช   ขอสุข
 276. รจนา   แก่นจันทร์
 277. ณรงค์   นารอด
 278. มนพร   เครือแก้ว
 279. กนกศักดิ์   เทียนสว่าง
 280. สุพณีย์   บุญประสพ
 281. พิพัฒน์   ต่างสันเทียะ
 282. Umee   Binchamat
 283. จุฑามาศ   มีชัย
 284. ไพศาล   จรเอ้กา
 285. Akapong   Sintow
 286. วารุณี   รื่นรมย์
 287. สมพร   ช่วยเมือง
 288. Kimso   Justo(วรกร   ตาจุมปา)
 289. ต้น   อ้อ   ผู้หญิงคนก็มีหัวใจ
 290. สุวิมล   ฉิมสุข
 291. มลฤดี   เพิ่มพิพัฒน์
 292. Jarunee   Khongkum
 293. น้ำผึ้ง   ดวงดี
 294. Krit   Goysawat
 295. ปัทมา   ดำบัว
 296. วราวรรณ   ต่างสันเทียะ
 297. Usanee   Sanguandech
 298. Pi   Sopida
 299. Anuwad   Daywamad
 300. จตุรพร   เลิศสัจจาญาณ.
 301. พรประพา   พันธ์ไทย
 302. ณัฐวรา   จินดาพล
 303. Nut   Katoon   Suksawat
 304. Aleef   Khadafee
 305. ไพโรจน์   มะสี
 306. บุญตัน   ก๋าฝั้น
 307. อารักษ์   ชัยศรีเจริญพงศ์
 308. Pannapa   Ranphaew
 309. ประกาศิต   เสาร์ฝั้น
 310. ป๊อบ
 311. .รุ่งโรจน์   รวมช่าง
 312. เฮียบิ๊ก   หนูศรีเเก้ว
 313. Suriyong   Wongmark
 314. วรรณวิมล   คู่สันเทียะ
 315. เสมอแข   ทับแฟง
 316. Sai   Wiwatdechakul
 317. กฤษณี   วิเชียร
 318. Artattiya   Jantarasiri
 319. Chatchai   Lohana
 320. Natthaphorn   Sangduen
 321. นางสาวกนกพร   พุ่มบัณฑิต
 322. ธีระพันธ์   ปรอดทอง
 323. Jintana   Chusri
 324. ทิดวัช   วิเศษฯ
 325. เอมอร   ศรีอเนกคุณ
 326. นันทนา   โสดขุนทด
 327. Thassanee   Pathan
 328. Puy   Acharee   Onsuwan
 329. Bunjan   Bunnun
 330. ยศสรัล   จิรพันธุ์เดชาธร
 331. ธีระพงษ์   ขุนชำนิ
 332. วิภาสิริ   แสนสอาด
 333. อภิญญา   แพนลิ้นฟ้า
 334. Wansomphop   Suanyam
 335. สิทธิพล   จันทร์ด้วง
 336. Naught   Sirilek
 337. จารุวรรณ   โจมเสนาะ
 338. อังคณา   ฟ้าสาร
 339. อารียา   ลาดบาศรี
 340. มนตรี   โกสุมา
 341. Mrporamer   Iamaek
 342. Angkana   Manosroy
 343. เจ๊ส้ม   โก๋ซิ่ง
 344. จันทิมา   วิริภิรมย์กูล
 345. Natthawan  Sawangsaen   g
 346. ดวงดี   โพธิวัง
 347. Piyanat   Sutthichai
 348. นางกนิษฐา   เผือกชาวนา
 349. Kitti   Pob
 350. sudarat   chaiyasit
 351. มุขสุดา   พูลมา
 352. วริษฐา   หออัมพวันวงศ์
 353. Kamonchanok   Rattanaburee
 354. ศักดิ์สิทธิ์   สระพัฒน์
 355. ประกายรุ้ง   ศรีใส
 356. Kook’z   Chonlada
 357. เกรียงไกร   เขตโวหาร
 358. สนธยา   แดงประพันธ์
 359. Kanjana   Fueangfuhong
 360. ทศพล   ปาโส
 361. สิรีวรา   เอี่ยมโยธา
 362. สิทธิศักดิ์   เลิศสูงเนิน
 363. Jeeranan   Promtong
 364. Samruey   Siriwat
 365. Supaporn   Yoojeen
 366. เยาวลักษณ์   นามบุญ
 367. ฌานธร   เสือสกุล
 368. มอส   กะ   หยี
 369. Pakkawat   Karakate
 370. ดวงเดือน   เสานางรอง
 371. นวพล   บุญสิทธิ์
 372. แม่น้องเอิร์น   กับน้องอิ่มแอม
 373. นิวัติ   แซ่เอี้ยว
 374. Sakinah   Yahya   Kirapanth
 375. Janeny   Ikayou
 376. Worapot   Piyanantawut
 377. รุ่งนภา   เทศลำใย
 378. Suriyan   Mukpakdee
 379. Saowalak   Oonmai
 380. Fon   Lalita
 381. Ying   Phetchara
 382. พันธ์ทิพย์   รัตนปฏิพันธุ์
 383. บรรพต   สุวนิช
 384. ปัทมา   จิรสุภรณ์
 385. น้ำผึ้ง   ทรายทอง
 386. Somruedi   Chawkhamket
 387. Amnuaychai   Inthamat
 388. นายมงคล   พุกพิลา
 389. พงศพัศ   เอ
 390. วรรณิศา   ยาหวา
 391. แสงเดือน   พุ่มพวง
 392. Kajitpong   Shumpheuk
 393. สมปอง   บุญทอง
 394. ชิดชนก   สุทธิประภา
 395. Sutinee   Sudta
 396. สุภัทรศักดิ์   แก้วคง
 397. เอนก   รัฐกิจ
 398. ชื่อวุ้นนะ   รู้ยัง
 399. Tongtabtim   Phattaraphat
 400. Suphaluk   Suphaluk
 401. Kritsana   Promyu
 402. พุทธรักษ์   เกตุจอหอ
 403. ..วรรวิสา   สำลี
 404. สุทธิพงษ์   ฉิมเมือง
 405. Sariya   Samae
 406. พิพัฒน์พงษ์   มั่นถึง
 407. Mimi   Thicomporn   Potisan
 408. สุพรรณี   ซารีมะเเซ
 409. อารง   อาแด
 410. Danuphat   Suphan
 411. Rungruedee   Pop
 412. สุภาพร   ปั้นรูป
 413. อิ๋ว   วรกานต์   ขวัญเมฆ
 414. Konchanipa   Saythongkum
 415. กัลยาภัสร์   สุนทรเรืองยศ
 416. ศศิธร   ดารากัย
 417. Annabelle   Ann
 418. Thippawan   Nemmunee
 419. อารีย์   ดุจานุทัศน์
 420. ระวิวรรณ   วิลัยรัตน์
 421. ธัญญารัตน์  ชุ่มวงค์

เงื่อนไขกิจกรรม
1. สิทธิพิเศษเฉพาะช่างสี ช่างสกิม ช่างปูนและผู้รับเหมาที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนเท่านั้น 1 ท่าน จะได้รับ 1 ชิ้น(ปูนน้ำหนัก 2 กก.)
2. ของดการจัดส่งกรณีชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู่ เบอร์โทรเดียวกัน
3. สงวนสิทธิ์สำหรับ ผู้ที่เข้าเงื่อนไขและเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
4. ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
5. สอบถาม/ติดตาม/เช็คสิทธิ ได้ทาง Line@quickcoat หรือ คลิ้กที่ลิ้งค์ Line : https://lin.ee/vkJBpP

Related Articles