• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ปูนลูกดิ่งสอนฉาบปูนสไตล์ลอฟท์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

687058

                 ปูนลูกดิ่ง ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  อบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการฉาบปูนสไตล์ลอฟท์ เป็นโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการ ปูนลูกดิ่ง ซ่อม สร้าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วม ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานลอฟท์จริง และนำไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคต

 

#ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน #นักศึกษา #อาชีวะศึกษา #ลอฟท์ #CSR 

Related Articles