• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

#ปูนลูกดิ่งสอนน้อง สอนเทคนิค ก่อ-ฉาบ สกิมโค้ท และกาวซีเมนต์กระเบื้อง ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

     ปูนลูกดิ่ง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพแบบครบหลักสูตร งานก่อ-ฉาบ สกิมโค้ท และงานกาวซีเมนต์กระเบื้อง ตามมาตรฐานปูนลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้  ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในทักษะด้านงานก่อสร้างเบื้องต้น ซึ่งความรู้จากหลักสูตรที่สอนนั้น สามารถนำไปใช้ในการทำงานและนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้ตัวเองและครอบครัวได้ นอกจากนี้ทางปูนลูกดิ่งได้มอบของรางวัล สินค้าพรีเมี่ยมสุดพิเศษ ให้กับทางคณะอาจารย์ และน้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้อีกด้วย

     ขอขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

#ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #วิทยาลัยเทคนิคยโสธร #ปูนก่อ #ปูนฉาบ #ปูนกาว #ปูนสกิมโค้ท #ปูนลูกดิ่งสอนน้อง #CSR #อาชีวะศึกษา

Related Articles