• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

Return Policy

คุณสามารถคืนสินค้าได้เนื่องจาก

  • สินค้าชำรุด/ เสียหาย
  • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ผิดรุ่น / ผิดประเภท

หมายเหตุ:

ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ทันที หรือ ภายใน 2 วันหลังได้รับสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดหรือเสีย เช่น ภาพถ่ายสินค้า
หากผู้ซื้อต้องการคืนสินค้า เนื่องจากการเปลี่ยนใจ จะไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ผู้ขายจะยินยอม แจ้งเพื่อทราบว่า ผู้ขายสามารถปฏิเสธการคืนสินค้าได้ถ้าผู้ขายมีเหตุผลเพียงพอ

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้า 0 2408 9888 ต่อ 204