คนสร้างน้ำ ฝ้ายสร้างชีวิต

“””คนสร้างน้ำ ฝ้ายสร้างชีวิต”” บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ และวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ให้การสนับสนุน โครงการออกค่ายอาสา “”คนสร้างน้ำ ฝ้ายสร้างชีวิต”” เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562 ซึ่งทางบริษัทฯได้ร่วมสนับสนุนถุงปูนจำนวน 3,000 ใบ เพื่อสร้างฝายบ้านพุเกตุ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฤดูฝน การทำฝายครั้งนี้ ใช้เวลาเพียง 1 วันครึ่ง แม้อากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ทุกคนก็มุ่งมั่น ตั้งใจ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ เจ้าอาวาสวัดหทัยนเรศวร์ ครูโก๋ นักเรียนร่วม 100 ชีวิต พี่น้องชุมชนพื้นที่พุเกตุ ที่ร่วมกันลงมือ ลงแรง เรียนรู้การทำกิจกรรมตามหลักทรงงาน 23 ข้อ จนนำไปสู่ รู้ รัก สามัคคี ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้รู้จักการให้ เสียสละ และทำประโยชน์ให้กับสังคม ทางบริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมจิตอาสา และพร้อมจะสนับสนุนโครงการดี ๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานของผู้บริหารและคณะทีมบริหาร #คนสร้างน้ำฝายสร้างชีวิต #คนสร้างน้ำ #ฝายสร้างชีวิต #ปูนลูกดิ่ง”

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาบทความที่คุณอยากรู้