บทความ

ควิกโคท Happy Soul ทางสงบ ปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ระหว่างวันที่ 6 – 13 มี.ค. 67 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

       บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด สนับสนุนให้พนักงานเข้าปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกตนให้ มีสมาธิและมีความสงบจิตสงบใจ ผ่านการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ คือการ นั่งสมาธิ เดินจงกรม เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และการฝึกจิต

       โดยในการปฏิบัติธรรมรอบนี้ จัดขึ้น ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นคอร์สปฏิบัติธรรม เรื่อง พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดย คุณแม่สิริ กรินชัย

       เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา 8 วัน 7 คืน ในวันที่ 6-13 มีนาคม 2567 เพื่อให้เกิดความสงบในจิตใจ เสริมสร้างสติ และสมาธิ ปิดวาจา อยู่กับตัวเอง และอยู่กับปัจจุบัน

       ซึ่งการปฏิบัตินี้สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน ได้อย่างดีและส่งผลดีให้กับงาน ทำให้งานที่ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาบทความที่คุณอยากรู้