ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
กับครอบครัวควิกโคท

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายกลุ่มวัสดุก่อสร้าง หรือมีประสบการณ์ผู้แทนขายเอเย่นต์ในภาคเหนือ
 • บุคลิกดี มีทักษะในการสื่อสารนำเสนอที่ดี
 • รักงานบริการ มี Service mind
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใช้งาน
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน:

 • วางแผนการขาย / เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและแก้ไขปัญหา / ปิดการขาย
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัด
 • ผลักดันการขายสินค้าให้กับร้านค้า
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และ ติดตามทวงถามการชำระค่าสินค้า
 • ทำรายงานการขายและการเข้าพบลูกค้า

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ( นนทบุรี )

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ และเข้าใจระบบคุณภาพ ISO 9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความอดทนสูง ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

ลักษณะงาน:

 • จัดทำ และควบคุมแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบ
 • วางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการที่เกียวข้องกับระบบคุณภาพ
 • ติดตามการแก้ไข และป้องกันกระบวนการ,ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ติดตามการแก้ไข และป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สาขาราชบุรี

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี วท.บ. หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์หรือมอร์ตาร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี กล้าตัดสินใจ มีความรอบคอบ

ลักษณะงาน:

 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า
 • จัดทำรายงาน การตรวจสอบประจำวัน
 • วิเคราะห์ ทบทวน การทดสอบสินค้าประจำวัน

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สาขาราชบุรี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในสายงาน 2 – 3 ปี
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • เป็นผู้พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับองค์กรอย่างไม่มีเงื่อนไข
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน และกระตือรือร้น
 • สามารถขับรถยนต์ได้

ลักษณะงาน:

 • ให้บริการ แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware , General Software , Operating System แก่บุคคลากร ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตั้ง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดให้มีการ Preventive Maintenance อุปกรณ์สารเทศ ประจำสำนักงานใหญ่ตามแผน
 • ติดต่อ ประสานงานในการ รับ-ส่ง อุปกรณ์สารสนเทศไปต่างสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อ ประสานงานในการส่งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศกับผู้ให้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • Install, Upgrade Hardware , Software ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • Update Inventory อุปกรณ์สารสนเทศ Hardware,Software ให้ถูกต้องตามจริง
 • ดำเนินการ และบริหารจัดการในระบบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย , ยอดขาย และค่าบริการต่าง ๆ หรือรายงานต่าง ๆ

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ( นนทบุรี )

คุณสมบัติ

 • นักเรียน นักศึกษา สาขางานออกแบบ หรือในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำกัดเพศ
 • มีความสนใจ พร้อมเรียนรู้งานในทุกๆ ด้านที่ทางบริษัทกำหนดไว้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • มีความรับผิดชอบ และ สามารถติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานอื่น ๆ ในองค์กรได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม AI ได้

ลักษณะงาน:

 • เรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น การออกแบบสินค้า รูปแบบการวางงานกราฟฟิค บนสื่อโซเซียลมีเดียทุกรูปแบบ
 • เรียนรู้งานในส่วนงานกราฟฟิค สนับสนุนงานด้านการตลาด

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ( นนทบุรี )

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
 • วุฒิศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี ประสานงานได้ดี มีทักษะในการเจรจา
 • มีวินัยในการทำงานและขยันเรียนรู้ อดทน สู้งาน สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว สามารถทำงานในวันหยุดได้ เป็นบางครั้ง แต่จะมีการสลับวันหยุดแทนให้
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาและมีไหวพริบในการแก้ไขปัญาเฉพาะหน้าได้ดี
 • พร้อมเรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
 • หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านงานช่าง งานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยผ่านงานขายหรืองานเทคนิคด้านต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน:

 • ดูแลด้านกิจกรรมทางการตลาด การออกบู๊ท และ ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าร่วมกับทีมเซลล์และทีมการตลาด
 • ทำการฝึกอบรมความรู้ด้านสินค้าต่างๆให้กับคู่ค้า ทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์
 • สนับสนุนการติดตั้งสื่อต่างๆ ของแบรนด์ลูกดิ่ง จิงโจ้ รวมถึงการควบคุมคุณภาพการติดตั้งให้ตรงตามโจทย์ที่ได้รับและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ( นนทบุรี )

ลักษณะงาน:

 • นำเสนอขายปูนซีเมนต์สำเร็จรูปแบรนด์ลูกดิ่ง & จิงโจ้
 • ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าและการจัดเรียงสินค้า
 • ดูแลและรับผิดชอบสต๊อกสินค้าให้เรียบร้อย
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (ไม่หยุดเสาร์ – อาทิตย์) ต่อสัปดาห์
 • ทำงาน 8 ชั่วโมง & พัก 1 ชั่วโมง ต่อวัน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการหรืองานขายมาอย่างน้อย 1 ปี
 • ขยัน อดทน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง
 • หากมีความรู้ในตัวสินค้า หรือเคยขายวัสดุก่อสร้างมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สัมภาษณ์พร้อมทราบผลและเริ่มงานทันที
 • ไม่ระเบิดหู ไม่มีรอยสัก

ระยะเวลา : เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565  (3 เดือน)

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ ศรีราชา

หมายเหตุ : เงินเดือนประจำ 10,000 บาท/เดือน   , ค่าคอมมิชชั่น   , ค่า Incentive   , ชุดยูนิฟอร์ม

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
 • เคยปฏิบัติงานในสายงาน และเข้าใจระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน:

 • วางแผนการทำงานในหน่วยงานผลิตและวิศวกรรม
 • ควบคุมการทำงานในหน่วยงานผลิตและวิศวกรรมให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย
 • แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษากับทีมงาน
 • รายงานปัญหาที่พบและนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สาขาราชบุรี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรู้ ด้านงานก่อ งานฉาบ ได้ดีพอควร
 • มีความอดทน สู้งาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

ลักษณะงาน:

 • ออกงานสาธิตร่วมกับทีมงานเทคนิคบริการ
 • ฉาบทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าออกสู่หน้างานได้โดยไม่มีปัญหากลับมา
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ( นนทบุรี )