skip to Main Content

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
กับครอบครัวควิกโคท

ลักษณะงาน:

Social Media & E-Commerce Admin

 • ดูแลบริหารจัดการทุกช่องทาง Social Media และช่องทาง E-Commerce
 • อัพเดตข้อมูล, อัพโหลด content, plan posts, ตอบข้อความ, ประสานงานขาย, ประสานงานต่อกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Marketing Team Admin

 • ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่หัวหน้าในทีม
 • ประสานงาน ให้ความร่วมมือ กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานการตลาด เช่น บันทึกการประชุม ออกเอกสารใบเปิดบิล ใบรับสินค้า คีย์ข้อมูลเข้าระบบ ทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำและดูแลสต๊อกของพรีเมียม ของสนับสนุนการตลาด ประจำฝ่าย
 • สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ของการตลาดและองค์กร รวมถึงโครงการช่วยเหลือสังคม
 • ออกสำรวจตลาด/เก็บข้อมูล ร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง นำกลับมาสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลแก่ทีม

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุ 23 – 30 ปี 
 • จบการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด/บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
 • มีทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสมกับงานสื่อสารรูปแบบต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้ การอ่าน การเขียน
 • ทักษะการติดต่อสื่อสาร ประสานงานดีเยี่ยม, มนุษยสัมพันธ์ดี, มีความกระตือรือร้น, ละเอียดรอบคอบ, ทัศนคติเชิงบวก, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ( นนทบุรี )

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. หรือ ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายกลุ่มวัสดุก่อสร้าง หรือมีประสบการณ์ผู้แทนขายเอเย่นต์ในภาคต่าง ๆ เหนือ อีสาน ตะวันออก ภาคใต้
 • บุคลิกดี มีทักษะในการสื่อสารนำเสนอที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใช้งาน
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

ลักษณะงาน:

 • วางแผนการขาย / เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและแก้ไขปัญหา / ปิดการขาย
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัด
 • ผลักดันการขายสินค้าให้กับร้านค้า
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และ ติดตามทวงถามการชำระค่าสินค้า
 • ทำรายงานการขายและการเข้าพบลูกค้า

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ( นนทบุรี )

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วทบ. ด้านเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์
 • มีทักษะในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปีขี้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • เป็นผู้พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับองค์กรอย่างไม่มีเงื่อนไข
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน และกระตือรือร้น
 • มีที่พักใกล้สถานที่ปฏิบัติงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน:

 • สนับสนุนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์
 • วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มธุรกิจ
 • ควบคุมการประกันคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตราฐาน

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สาขาราชบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
 • เคยปฏิบัติงานในสายงาน และเข้าใจระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน:

 • วางแผนการทำงานในหน่วยงานผลิตและวิศวกรรม
 • ควบคุมการทำงานในหน่วยงานผลิตและวิศวกรรมให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย
 • แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษากับทีมงาน
 • รายงานปัญหาที่พบและนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สาขาราชบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 – 30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรบุคคล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ และ สามารถขับรถยนต์ได้
 • บุคลิกดี และมีทักษะในการสื่อสารกับแผนกต่าง ๆได้อย่างดีเยี่ยม
 • กล้าแสดงออก มีภาวะการเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ด้านงาน IT, มีความรู้กฏหมายแรงงานและที่เกี่ยวข้องในงาน

ลักษณะงาน:

 • งานด้าน HRD อบรม training พัฒนาบุคคลากร และ วางแผนองค์กร
 • งานด้าน HRM งานด้านสรรหา
 • งานดูแลแรงงานต่างด่าว และ ติดต่อราชการ งานแรงงานสัมพันธ์ ผู้นำกิจกรรม พิธีกรงานต่างๆ
 • งานสวัสดิการต่าง ๆ
 • งานธุรการอื่น ๆ
 • งานดูแล อาคารและยานยนต์
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สาขาราชบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การขาย การตลาด บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ มี Service mind
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทนสูง ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

ลักษณะงาน:

 • ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้าของฝ่ายขาย
 • ประสานงานด้านเอกสารต่างๆ กับฝ่ายขาย
 • จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือน

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ( นนทบุรี )

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรู้ ด้านงานก่อ งานฉาบ ได้ดีพอควร
 • มีความอดทน สู้งาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

ลักษณะงาน:

 • ออกงานสาธิตร่วมกับทีมงานเทคนิคบริการ
 • ฉาบทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าออกสู่หน้างานได้โดยไม่มีปัญหากลับมา
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ( นนทบุรี )

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ