skip to Main Content

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
กับครอบครัวควิกโคท

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ป.ตรี สาขาเครื่องกลหรือไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านเครื่องจักรโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี

ลักษณะงาน:

 • วางแผนและควบคุมการทำงานในแผนกวิศวกรรม
 • วิเคราะห์ปัญหาและรายงานผลเมื่อพบความผิดปกติในระบบเครื่องจักร
 • พัฒนาและปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 2 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : โรงงาน จ.ราชบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อ-ฉาบ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน:

 • งานทดสอบผลิตภัณฑ์ปูน ก่อ ฉาบ ปูกระเบื้อง
 • ซ่อมบำรุงทั่วไป

ประเภท : เงินเดือน

อัตรา  : 3 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : โรงงาน จ.ราชบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศช/ญ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ป.ตรี สาขา วศบ. หรือ วทบ.
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

ลักษณะงาน:

 • ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดในการตรวจรับและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
 • ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิด เพื่อหาแนวทางการป้องกันและจัดทำรายงานเพื่อชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  – เข้าหน้างานเพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา และเก็บตัวอย่าง เมื่อพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
  – ตรวจสอบ และสอบเทียบเครื่องมือตรวจ เครื่อวัด เครื่องทดสอบ ให้มีความเที่ยงตรง แม่นยำ พร้อมใช้งาน
  – จัดทำระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 2 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : โรงงาน จ.ราชบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศช/ญ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ป.ตรี สาขา วท.บ.หรือ วทบ.
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

ลักษณะงาน:

 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต ควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตราฐาน
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตราฐาน
 • กำหนดแนวทางควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
 • ติดตามวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด เพื่อหาแนวทางการ
 • ควบคุมและตรวจสอบระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประเภท : เงินเดือน

อัตรา  : 2 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : โรงงาน จ.ราชบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส.-ป.ตรี (สาขาไฟฟ้ากำลัง)
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

ลักษณะงาน:

 • ดูแลการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานตามแผนการบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องจักรโรงงานเพื่อให้กลับมาทำงานได้ตามกำหนด
 • จัดทำเอกสารพร้อมจดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน

ประเภท : เงินเดือน

อัตรา  : 2 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : โรงงาน จ.ราชบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส.-ป.ตรี (สาขาเครื่องกล)
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

ลักษณะงาน:

 • ดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานตามแผนการบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • ซ่อมแซมเครื่องจักรกลโรงงานเพื่อให้กลับมาทำงานได้ตามเวลาที่กำหนด
 • จัดทำเอกสารพร้อมจดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน

ประเภท : เงินเดือน

อัตรา  : 2 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : โรงงาน จ.ราชบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปวส-ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ขายปูนหรือวัสดุ
 • ก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน:

 •  วางแผนการขาย
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและแก้ไขปัญหา
 • ปิดการขาย
 • ทำรายงานการขาย การเข้าพบลูกค้า และโอกาสปัญหาและอุปสรรค

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 3 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปวส-ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ขายปูนหรือวัสดุ
 • ก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน:

 •  วางแผนการขาย
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและแก้ไขปัญหา
 • ปิดการขาย
 • ทำรายงานการขาย การเข้าพบลูกค้า และโอกาสปัญหาและอุปสรรค

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 3 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปวส-ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ขายปูนหรือวัสดุ
 • ก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน:

 • วางแผนการขาย
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและแก้ไขปัญหา
 • ปิดการขาย
 • ทำรายงานการขาย การเข้าพบลูกค้า และโอกาสปัญหาและอุปสรรค

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 3 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • ปวส.-ป.ตรี วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์งานก่อสร้าง 2-3 ปี

ลักษณะงาน:

 • ตรวจเยี่ยมไซต์งานก่อสร้าง
 • ให้คำปรึกษา/ให้คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างถูกวิธี ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 2 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • ปวส-ป.ตรีบริหารงานบุคคล การจัดการ
 • ประสบการณ์งานบุคคล-ธุรการ 1-2 ปี

ลักษณะงาน:

 • งานแรงงานสัมพันธ์ ผู้นำกิจกรรม พิธีกรงานต่างๆ
 • งานสวัสดิการ
 • งานธุรการ ดูแลงานอาคาร และยานยนต์
 • งานฝึกอบรม

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง
 • ม.3 ขึ้นไป
 • มีทักษะช่าง/งานปูน 1 ปี ขึ้นไป

ลักษณะงาน:

 • ฉาบปูนสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ปูน
 • ช่วยงานช่างทั่วไป
 • ซ่อมบำรุงทั่วไป

ประเภท : รายเดือน

อัตรา  : 2 ตำแหน่ง

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ม.3 ขึ้นไป
 • สุขภาพแข็งแรง
 • มีใบขับขี่ และรู้เส้นทางกรุงเทพและปริมณฑล
 • ขยัน มีระเบียบวินัยดี

ลักษณะงาน:

 •  ขับรถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ HINO เพื่อส่งสินค้าปูนสำเร็จรูป
 • แบก ยก สินค้าปูนน้ำหนักประมาณ 20-40 กิโลกรัม เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าในบางสถานที่
 • รับสินค้าหรือสิ่งของส่งคืนบริษัท
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งประวัติ